วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน ปีงบประมาณ 2555

กิจกรรม/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีดำเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
การเบิกจ่าย
ผลที่ได้รับ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต

1.  เพื่อพัฒนาให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและเป็นศูนย์กลางต้นแบบคลังแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
2.  เพื่อพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ เรียนรู้ ให้มีความเคลื่อนไหว  มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับความต้องการและสามารถเข้าถึงผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย               

1.  ผู้รับบริการห้องสมุด ร้อยละ 60   มีนิสัยรักการอ่านและ การเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2. ผู้รับบริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน ร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น แหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต

1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินมีระบบการให้บริการข่าวสารสารสนเทศที่ทันสมัยแก่ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน  มีคลังสื่อการเรียนรู้และคลังแหล่งการเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการในมุมอาเซียนศึกษา
3. ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของห้องสมุด
1.จัดทำแผนการดำเนินงาน
2.การดำเนินงานตามแผน/โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยจัดกิจกรรมดังนี้
Cกิจกรรมปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา วันรักการอ่าน
Cกิจกรรมบันทึกไว้คนไทยรักการอ่าน
Cกิจกรรมเก่าที่ไหนใหม่ที่นี่ กับหนังสือมือสอง
Cกิจกรรมมุมเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน

ค่าจัดซื้อสื่อ
40,000 บาท
ค่าหนังสือพิมพ์
7,320 บาท
ค่าวารสาร
12,000 บาท
ค่าบริหารห้องสมุด38,999 บาท

รวมทั้งสิ้น 98,319 บาท
ค่าจัดซื้อสื่อ
40,000 บาท
ค่าหนังสือพิมพ์
7,320 บาท
ค่าวารสาร
12,000 บาท
ค่าบริหารห้องสมุด38,999 บาท
รวมทั้งสิ้น 98,319 บาท
1.  ผู้รับบริการห้องสมุด ร้อยละ 60   มีนิสัยรักการอ่านและ การเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2. ผู้รับบริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน ร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น แหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต
3. ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินมีระบบการให้บริการข่าวสารสารสนเทศที่ทันสมัยแก่ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น

 

กิจกรรม/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีดำเนินงาน
งบปราณที่ได้รับ
การเบิกจ่าย
ผลที่ได้รับ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต(ต่อ)
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและ การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนมาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น


Cกิจกรรมห้องสมุดดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน
Cกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านวัฒนธรรมไทย
3.การติดตามประเมินผล
4.การรายงานผล


4. ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
หัวหิน  มีคลังสื่อการเรียนรู้และคลังแหล่งการเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการในมุมอาเซียนศึกษา
5. ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของห้องสมุด


ภาพประกอบผลการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต

2 เมษาวันรักการอ่าน
จัดหาสื่อเข้าห้องสมุด
มุมส่งเสริมการอ่านบริการยืม-คืน
มุมส่งเสริมความรู้ ICT

มุมเด็ก